Kashmir

Apharwat Peak (Gulmarg)
Shankaracharya Hill (Srinagar)
Amarnath Cave (Anantnag)
Indira Gandhi Tulip Garden (Srinagar)
Dal Lake (Srinagar)
Baisaran Valley Gulmarg Gondola (Gulmarg)
Nagin Lake (Srinagar)
Nishat Garden (Srinagar)
Mughal Gardens (Srinagar)
Jama Masjid Mosque (Srinagar)